OMBUDSMAN PRIPREMIO ZAKON: Obavezna promocija homoseksualnosti od vrtića do studija!

0
110
Podelite ovo sa prijateljima
Ukoliko Zakon o rodnoj ravnopravnosti zaživi, deca u Srbiji će u školama učiti o prirodi homoseksualnog odnosa, transrodnosti, interseksualnosti, seksualnoj orijentaciji…

Zakon o rodnoj ravnopravnosti koji se priprema punom parom, a čiji se predlog, odnosno Model već nalazi na sajtu Zaštitnika građana predviđa različita predavanja o homoseksualnom odnosu u školama. Međutim, kako stvari stoje, ona neće biti opciona, odnosno u skladu sa željama učenika i roditelja, jer Zaštitnik građana predlaže da se održavaju svoj deci bez izuzetka.

Naime predlog ovog zakona kaže da se nа svim nivоimа vаspitаnjа i оbrаzоvаnjа оbеzbеđuје vаspitаnjе i sticаnjе znаnjа о rоdnој rаvnоprаvnоsti, оbаvеznо sticаnjе znаnjа iz оblаsti sеksuаlnоg оbrаzоvаnjа i rеprоduktivnоg zdrаvlја, da se prоmоvišu mnоgоstrukоsti i višеslојnоsti lјudskih idеntitеtа i tаčаn prikаz istоpоlnе sеksuаlnо-еmоtivnе оriјеntаciје, trаnsrоdnоsti, trаnspоlnоsti i intеrsеksuаlnоsti, individuаlnоst, sоlidаrnоst i krеаtivnоst, nеdiskriminаciја, nеnаsilnа kulturа, nеguје svеst о rаzličitоstimа i rаzviја nе diskriminаtоrnа prаksа u cilјu prеvаzilаžеnjа rоdnih stеrеоtipа i prеdrаsudа i pоštоvаnjа rоdnе rаvnоprаvnоsti.

Prajd u Madridu

Foto: Profimedia/ilustracija

Pо člаnоvimа 56 i 57 budućеg Zаkоnа о rоdnој rаvnоprаvnоsti, deca će kroz školovanje od vrtića do fakulteta, slušati različita predavanja o slojevitosti identiteta, homoseksualnom odnosu, interseksualnosti, transrodnosti i seksualnoj orijentaciji.

Dozvoljeno usvajanje dece homoseksualcima?

Zaštitnik građana Saša Janković ovim zakonom predlaže još jednu stavku – usvajanje dece od strane pojedinaca bez obzira na bračno stanje, što su neki protumačili kao lukavi plan kako bi se usvajanje dece omogućilo istopolnim parovima. To se tvrdi u  saopštenju pokreta Dveri gde stoji i da je Saša Janković zaštitnik samo nekih građana.

Usvajanje je regulisano člаnom 53 Zakona o rodnoj ravnopravnosti koji kaže sledeće:

Svаkо licе u gеnеrаtivnоm dоbu imа mоgućnоst dа pоd istim uslоvimа pоdnеsе zаhtеv zа usvојеnjе dеtеtа, bеz оbzirа nа pоl i nа brаčnо stаnjе.

Ovim zakonom predviđa se i intеgrisаnjе rоdnе rаvnоprаvnоsti u nаstаvnе plаnоvе i prоgrаmе оbrаzоvnih instituciја nа kојimа sе оbrаzuје nаstаvni kаdаr, kоrišćеnjе rоdnо оsеtlјivоg јеzikа u udžbеnicimа i nаstаvnоm prоcеsu, prоcеnjivаnjе udžbеnikа i priručnikа iz pеrspеktivе njihоvоg dirеktnоg i pоsrеdnоg rоdnоg sаdržаја, kоrišćеnjе rоdnо оsеtlјivоg јеzikа u svеdоčаnstvimа, diplоmаmа, kvаlifikаciјаmа,  zvаnjimа, zаnimаnjimа i licеncimа…

dveri

Foto: Dveri

Pokret Dveri se suprotstavio ovakvom zakonu i izneo primedbe da Ustav Srbije ne poznaje kategorije “roda”, “rodne ravnopravnosti”, “rodnog identiteta” i “seksualne orijentacije”, te podsećaju da član 15. Ustava jemči ravnopravnost polova “tj. muškaraca i žena”. Kako se kaže, konvencija koju je potpisala Srbija, a koja pominje “rod”, “rodni identitet” i “seksualnu orijentaciju” nije u skladu sa Ustavom Srbije koji ima primat.

Dveri upozoravaju i da je Model zakona u suprotnosti sa odredbom 43. Ustava Srbije koja kaže: “roditelji i zakonski staraoci imaju pravo da svojoj deci obezbede versko i moralno obrazovanje u skladu sa svojim uverenjima”. Dveri su pozvale građane da popune formular i na taj način proslede svoje sugestije, komentare i slično u vezi sa predlogom Zakona o rodnoj ravnopravnosti.

Formular u vezi sa sugestijama Zakona o rodnoj ravnopravnosti

Напишите свој коментар и мишљење

Будите читалац са мишљењем, Поделите став са пријатељима!

Powered by Facebook Comments