Окупација Шапца у 21. веку

0
420

По Шапцу се видно шири просјачење, проституција и линија преваре у виду разгледница за помоћ аутистичној деци, помоћ оболелим од ове или оне оболести, а градски полицајци са смешком пролазе поред њих и чак и сами некада дају неки динар, а по закону и уставу Србије просјачење које је у Србији постало занат и посао добро организованих група и појединаца је кажњиво кривично и прекршајно.
Ево извода из закона па нека полиција и градски оци Шапца науче пропуштено о управљању градом и насељеним местом попут града од стотинак хиљада становника!

ПРИКУПЉАЊЕ ДОБРОВОЉНИХ ПРИЛОГА
Члан 5
Добровољни прилози грађана прикупљају се посредством хуманитарних и других удружења, уз обавештавање надлежне организационе јединице Министарства унутрашњих послова, по месту прикупљања добровољних прилога.
Рок за подношење обавештења из става 1. овог члана, је најкасније осам дана пре почетка прикупљања добровољних прилога.
Добровољни прилози не могу се прикупљати ако о томе није обавештен надлежни орган.
Прикупљање добровољних прилога може трајати најдуже 60 дана.
По истеку рока из става 4. субјекти из става 1. могу поново организовати прикупљање прилога за исту сврху уколико поново поднесу обавештење.
Члан 6
Обавештење из члана 5. став 1. овог закона садржи: назив подносиоца обавештења; место и време почетка прикупљања добровољних прилога, сврху и начин прикупљања; име, презиме и број личне карте лица која ће прикупљати прилоге.
Ако обавештење не садржи прописане податке из става 1. овог члана, надлежни орган ће од подносиоца обавештења тражити допуну обавештења у року од три дана од дана његовог пријема.
Ако подносилац обавештења у року из става 2. овог члана не изврши допуну тражених података, сматраће се да надлежни орган о прикупљању добровољних прилога није обавештен.

Прикупљање добровољних прилога без обавештавања

Члан 18

Ко прикупља добровољне прилоге без обавештавања надлежног органа или у току прикупљања добровољних прилога угрози спокојство грађана или наруши јавни ред и мир – казниће се новчаном казном од 10.000 до 50.000 динара или радом у јавном интересу од 40 до 120 часова.

Ко без обавештавања надлежног органа организује прикупљање добровољних прилога или прекршај из става 1. овог члана изврши у групи од три и више лица или за прикупљање добровољних прилога користи децу или малолетна лица – казниће се новчаном казном од 50.000 до 150.000 динара или казном затвора од 30 до 60 дана.

За прекршај из ст. 1. и 2. овог члана, казниће се правно лице новчаном казном од 250.000 до 1.000.000 динара, предузетник новчаном казном од 50.000 до 250.000 динара и одговорно лице у правном лицу новчаном казном од 10.000 до 50.000 динара.

Члан 6

Проституција

Члан 16

Ко се одаје проституцији, користи услуге проституције или уступа просторије ради проституције – казниће се новчаном казном од 50.000 до 150.000 динара или казном затвора од 30 до 60 дана.

Ко малолетном лицу уступа просторије ради проституције – казниће се затвором од 30 од 60 дана.

Просјачење
Члан 12
Ко просјачењем угрожава спокојство грађана или нарушава јавни ред и мир – казниће се новчаном казном од 5.000 до 10.000 динара или казном затвора до 30 дана.
Ко прекршај из става 1. овог члана, изврши у групи од три и више лица – казниће се новчаном казном од 10.000 до 30.000 динара или казном затвора до 30 дана.

 

Напишите свој коментар и мишљење

Будите читалац са мишљењем, Поделите став са пријатељима!

Powered by Facebook Comments